Karen Timmermann

Rådsmedlem
Professor, Danmarks Tekniske Universitet

Karen Timmermann

Professor i kystøkologi ved Institut for Akvatiske Ressourcer, DTU. Forsker i hvordan menneskelige aktiviteter påvirker tilstanden og udviklingen af marine økosystemer, herunder udbredelsen og kvaliteten af marine habitater, samt hvilke virkemidler, der kan anvendes til at forbedre havmiljøet og genskabe artsrigdom.

Ekspertise- og forskningsområder

  • Stofomsætning i vand og sediment
  • Udbredelse af bundvegetation
  • Effekter af næringsstofbelastning
  • Virkemidler til forbedring af havmiljøet

Aktiviteter og tilknytninger til øvrige organisationer

  • Medlem af European Marine Board on Coastal Resilience
  • Medlem af advisory board for Danmarks Naturfredningsforenings Velux-Hav projekt
  • Bestyrelsesmedlem i DM BIO

Læs mere

  • Se profil på DTU